هزینه ارسال محصولات

هزینه تیپاکس (1393) :

برای راه های نزدیک تا 6 کیلوگرم : بطور متوسط 11000 تومان و هرکیلو اضافه وزن : 700 تومان

برای راه های دور تا 6 کیلوگرم : بطور متوسط 12000 تومان و هرکیلو اضافه وزن : 800 تومان

بیمه : برای هر 50000 تومان ارزش کالا 100 تومان
 

shomarande