کمربند شنا

530,000 ریا ل

کمربند شنا
جهت تمرینات بالانس عمودی بدن
برای استفاده در استخر به حفظ تعادل به صورت عمودی کمک می نماید
درحالت عمودی درآب درنقاط عمیق استخر می توان به آرامی ورزشهای تقویتی وتوانبخشی رادرآب انجام داد.

قیمت : 530,000 ریا ل
.: 

shomarande